Розвиток ноосферної думки В. Вернадського в гуманітарній спадщині Б. Гаврилишина

  • N. Turpak НДІУ
Ключові слова: глобальне мислення, глобальні гуманітарні виклики сучасності, гуманітарна політика, ефективне суспільство, ноосфера, Римський Клуб, світовий суспільний лад, сталий розвиток

Анотація

Розкрито спадкоємність та розвиток між ноосферною думкою В. Вернадського та гуманітарною спадщиною відомого українського та європейського мислителя, діяча Римського Клубу, автора концепції ефективних суспільств, Б. Гаврилишина.
Обґрунтовано, що ідейний досвід обох мислителів може бути корисним у розробці засад гуманітарної політики в Україні

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

N. Turpak, НДІУ

кандидат філософських наук,
провідний науковий співробітник відділу
філософії та геополітики

Посилання

Vernadskyi V. I. Dekilka sliv pro noosferu [Some words about noosphere] // Vernadskyi V. I. Vybrani pratsi. – K., 2005. – S. 266–275.

Vernadskyi V. I. Naukova dumka yak planetne yavyshche [Scientific thought as a planetary phenomenon] // Vernadskyi V. I. Vybrani pratsi. – K., 2005. – S. 100-265.

Havrylyshyn B., Dziuba I. Dialoh [Dialogue]. – K.: Vydannia Ukrainskoi Vsesvitnoi Koordynatsiinoi Rady ta Respublikanskoi asotsiatsii ukrainoznavtsiv, 1995. – 159 s.

Havrylyshyn B. Dorohovkazy v maibutnie [Signposts to the future] / Per. Z anhl. L. L. Leshchenko. – K.: Nauk. dumka, 1990. – 208 s.

Havrylyshyn B. Dorohovkazy v maibutnie: do efektyvnishykh suspilstv. dop. Rymskomu Klubovi [Signposts to the future: towards more effective societies. additional to the Club of Rome]. – K.: Osnovy, 1993. – 238 s.

Havrylyshyn B. Do efektyvnykh suspilstv: Dorohovkazy v maibutnie. dop. Rymskomu Klubovi [Towards effective societies: Pointers to the future. additional to the Club of Rome]; uporiad. V. Rubtsov. - Vyd. 3-tie dopov. – K.: PULSARY, 2009. – 248 s.

Havrylyshyn B. Zalyshaius ukraintsem: spohady [Remain Ukrainian: memories]. – K.: Univ. vyd-vo PULSARY, 2011. – 288 s.

Horbatenko V. Rymskyi Klub i orhanizatsiia transdystsyplinarnykh proektiv z dovhostrokovoho prohnozuvannia hlobalnykh problem [The Club of Rome and the organization of transdisciplinary projects long-term forecasting of the global problems] // Politychnyi menedzhment, № 3, 2012, S. 52–64.

Ivshyna L. Reliktovyi perspektyvnyi Ukrainets, abo Sim urokiv vid Bohdana Havrylyshyna [Relict prospective Ukrainian or Seven lessons from the Bohdan Hawrylyshyn] // Havrylyshyn B. Zalyshaius ukraintsem: spohady. – K.: Univ. vyd-vo PULSARY, 2011. – 288 s.

Krymskyi S. B. Zaklyky dukhovnosti XXI stolittia: (3 tsyklu shchorichnykh pamiatnykh lektsii imeni A. Olenskoi-Petryshyn, 2002 r.) [Calls the spirituality of the XXI century: (3 series of annual memorial lectures in the name of A. Olenska-Petryshyn, 2002)] – K.: Akademiia, 2003. – 32 s.

Krysachenko V. Svitohliadna paradyhma XXh stolittia: ukrainskyi vnesok [Ideological paradigm of the XX century: Ukraine’s contribution] // Osvita i Upravlinnia, 2009, t.12, № 2, S. 63–69.

Onoprienko V. V.I. Vernadskiy. Shkoly i ucheniki [V. S. Vernadsky. Schools and pupils]. – K., 2014. – 331 s.

Puaetton V. Bohdan Havrylyshyn, nevtomnyi mandrivnyk: biohrafiia [Bohdan Hawrylyshyn, the tireless traveler: a biography]. – K.: TOV «NVF «Slavutych Delfin», 2015. – 144 s.

Suchasni yevropeiski kulturno-istorychni tsinnosti v konteksti vyklykiv hlobalizatsii: monohr. [Modern European cultural and historical value in the context of globalization challenges: monograph.] / ker. avtor. kolektyvu i naukovyi redaktor d.i.n., profesor A. I. Kudriachenko, DU «Instytut vsesvitnoi istorii NAN Ukrainy». – K.: Feniks, 2014. – 444 s.

Turpak N. Paradyhmalne znachennia biosferno-noosfernoi kontseptsii V. Vernadskoho dlia styliu myslennia XX stolittia [Paradigmatic importance of the biosphere-noosphere concept. Vernadsky for the style of thinking of the twentieth century] // Zbirnyk naukovykh prats Naukovodoslidnoho instytutu ukrainoznavstva. – K., 2008. – T.XXII. – S. 381–389.

Peccei A. The Club of Rome: Agenda for the End of the Century: Club of Rome Bogota Conference, Dec. 1983. Bogota: Banco Central Hipotecario, 1983. P. 23–33.

Bohdan Havrylyshyn: Mriite, ale velyko mriite, pro velyki rechi [Bohdan Hawrylyshyn: Dream, but dream big, great things]. – URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2017/04/1/713900/

(Accessed 4.11.2017)


Переглядів анотації: 39
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2017-09-03