Соціально-педагогічні підходи та практичні програми подолання стану самотності студентів

  • V. Grytsenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: стан самотності студентів, підхід, програма.

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу сучасних соціально-педагогічних підходів та практичних програм подолання стану самотності студентів вищих навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

V. Grytsenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної роботи

Посилання

Zadorozhnaya O. V. Odinochestvo kak problema Evropeyskoy istoriko-pedagogicheskoy mysli [Loneliness as a problem of European historical and pedagogical thought]: dis. … kand. ped. nauk : 13.00.01. – Rostov-na-Donu, 2004. – 220 s.

Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti : u 2 kn. Kn. 2: Osobystisno-oriientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady : navch.-metod. Posib [Education of personality : in 2 kN. KN. 2: the Personality-oriented approach: scientific and practical bases : textbook.-method. manual]. – K. : Lybid, 2003. – 344 s.

Strelnikov V. Yu. Teoretychni zasady proektuvannia profesiino-oriientovanoi dydaktychnoi systemy (pidhotovka bakalavriv ekonomiky) [THE Theoretical basis for the design of professionally-oriented educational system (bachelors of Economics)]. – Poltava : RVTs PUSKU, 2005. – 329 s.

Yaroshynska O. O. Seredovyshchnyi pidkhid v profesiinii osviti: teoretychni zasady ta perspektyvy vprovadzhennia [Approach in vocational education: theoretical foundations and perspectives] // Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia : zb. nauk. pr., 2011, Vyp. 4, Ch. 1, S. 104–109.

Strelnikov V. Yu. Teoretychni zasady proektuvannia profesiino-oriientovanoi dydaktychnoi systemy (pidhotovka bakalavriv ekonomiky) [The Theoretical basis for the design of professionally-oriented educational system (bachelors of Economics)]. – Poltava : RVTs PUSKU, 2005. – 329 s.

Murav’ev A. V. Kul’turno-vospitatel’naya sreda vuza kak faktor formirovaniya kul’tury zdorov’ya lichnosti [Cultural and educational environment of the University as a factor of formation of health culture of the personality] // Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovaniy, 2008, Vyp. 11, S. 75–81.

Dubych K. V. Osobystisno-oriientovane vykhovannia studentiv v umovakh sotsiokulturnoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Personality-oriented education of students in conditions of a socio-cultural environment of the higher educational institutions]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.07 «Teoriia i metodyka vykhovannia». – Luhansk, 2007. – 20 s.

Poberezhna L. L. Kulturne seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu yak prostir formuvannia styliu i sposobu zhyttia studentiv [The Cultural environment of the University as a space for the formation of the style and lifestyle of students], URL: novyn.kpi.ua/2007-3-2/20_Poberegna.pdf. (Accessed 04.09.2017)

Sotsialna pedahohika : pidruchnyk [Social pedagogy : textbook] / za red. A. Y. Kapskoi. – 5-te vyd., vyprav. ta dop. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2011. – 488 s.

Veretenko T. H. Tolerantnist vykladacha yak umova uspishnoi vzaiemodii zi studentamy [Tolerance of the teacher as a prerequisite for successful interaction with students] // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu : zb. nauk. pr., 2008, Vyp. 363, Pedahohika ta psykholohiia, C. 10–18.

Turkot T. I. Pedahohika vyshchoi shkoly : navch. posib. [dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv] [Pedagogika of the higher school : studies. manual. [for students of higher educational institutions]]. – K. : Kondor, 2011. – 628 s.

Bondarenko Z. P. Model orhanizatsii volonterskoi roboty v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu [Model for the organization of volunteer work in a higher educational institution] // Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka, 2007, № 4, S. 50–59.

Volnova L. M. Seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu yak chynnyk formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti studentiv [Environment of higher educational institution as a factor of formation of sociocultural competence of students] // Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova: zb. nauk. pr., 2010, Vyp. 11 (Seriia 11. «Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika»), S. 33–39.

Ravchyna T. V. Orhanizatsiia vzaiemodii studentiv z osvitnim seredovyshchem u vyshchyi shkoli [Organization of interaction of students with the educational environment in higher school] // Visnyk lvivskoho un-tu : zb. nauk. pr., 2005, Vyp. 19. Cer. pedahohichna, S. 3–16.

Filippov V. L. Orhanizatsiia pedahohichnoi vzaiemodii z pidlitkamy – studentamy koledzhu – yak optymalna umova yikh sotsialnoho stanovlennia [Organization of pedagogical interaction with teenagers – College students – as the best condition of their social formation]: dys... kand. ped. nauk: 13.00.05. – K., 2004. – 192 s.


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2017-09-03