Діалог та партнерська взаємодія держави та церкви в Україні: реальність та перспективи

  • O. Melekhova Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: релігія, освіта, державно-церковні відносини, права людини, соціальне партнерство.

Анотація

Стаття досліджує становлення партнерської моделі державно-церковних відносин та перспектив її подальшого розвитку. Доведено, що законодавче відокремлення держави та церкви не стало підставою для побудови цілком світської української держави, позаяк історично тут склалися партнерська модель взаємовідносин, а тому задекларована на зорі становлення незалежності інтенція на відродження національної спадщини йшла у єдності з відродження православної культури трансльованої православною церквою. Запозичення найкращих зразків міжнародного досвіду у сфері церковно-державних відносин найбільш повно проявилася у запровадженні в Україні інституту капеланства, який засвідчив виразну інтенцію української держави на максимальне забезпечення права кожного індивіда на свободу совісті та віросповідання та виявив механізмі забезпечення високого рівня міжконфесійної взаємодії. Одним із найгостріший та найсуперечливіших питань на сучасному рівні взаємодії держави та церкви є відношення церкви до освіти. Вказана суперечність стала результатом двостороннього прагнення держави та церкви до партнерської взаємодії, без уваги на положення українського законодавства. Підкреслено, що апеляція прихильників визнання релігійної освіти на державному рівні до міжнародного досвіду видається вкрай непереконливою, оскільки державне визнання релігійної освіти наявне тільки в тих країнах, де немає закодованого відокремлення держави і церкви, церкви і освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Melekhova, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
пошукач кафедри культурології

Посилання

Bondarenko V. Dukhovno-moralnyi potentsial Tserkvy i shliakhy posylennia yoho vplyvu na ukrainske suspilstvo [Spiritually-moral potential of the Church and strengthening its influence on Ukrainian society] // Aktualni pytannia sotsialno znachushchoi diialnosti tserkov i relihiinykh orhanizatsii v Ukraini ; Zb. materialiv / Za zahalnoiu redaktsiieiu V. Bondarenka, A. Kolodnoho, M. Novychenka, V. Liubchyka. – K., 2004. – S. 6–10.

Yelenskyi V. Ye. Relihiia pislia komunizmu. Relihiino-sotsialni zminy v protsesi transformatsii tsentralno- i skhidnoievropeiskykh suspilstv: fokus na Ukraini [Religion after communism. Religious and social changes in the process of transformation of Central and Eastern European societies: focus on Ukraine]. – K.: NPU im. M. P. Drahomanova, 2002. – 419 s.

Zakon Ukrainy Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii (Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR (VVR), 1991, № 25, st. 283) [The law of Ukraine On freedom of conscience and religious organizations (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1991, № 25, article 283)]. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/987-12 (Accessed 22.12.2017)

Zakon Ukrainy Pro natsionalni menshyny v Ukraini (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1992, № 36, st. 529) [The law of Ukraine On national minorities in Ukraine (Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1992, № 36, article 529)]. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 (Accessed 22.12.2017)

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy (Zatverdzhuietsia Zakonom № 322-VIII vid 10.12.71 VVR, 1971, dodatok do № 50, st. 3750) [The code of laws on labor of Ukraine (Approved by the Law No. 322-VIII of 10.12.71 VVR, 1971, Annex to № 50, St. 3750)]. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (Accessed 22.12.2017)

Avhustyn, arkhiiepyskop. Holovni problemy suchasnykh tserkovno-derzhavnykh vidnosyn [The main problems of the modern Church-state relations] // Vystup na kruhlomu stoli «Derzhavno-konfesiini vidnosyny: bachennia khrystyianskymy tserkvamy Ukrainy» (Kyiv, 18 hrudnia 2003 roku). – URL: http://archiv.orthodox.org.ua/page-724.html (Accessed 22.12.2017)

Propozytsii Vseukrainskoi Rady Tserkov i relihiinykh orhanizatsii shchodo zmin do Konstytutsii Ukrainy (2015 r.) [The proposals of the Ukrainian Council of Churches and religious organizations regarding the amendments to the Constitution of Ukraine (2015)] // VRTsiRO. – URL: http://vrciro.org.ua/ua/statements/437-uccro-proposals-for-constitution-of-ukraine (Accessed 22.12.2017)

Zvernennia Vseukrainskoi Rady Tserkov i relihiinykh orhanizatsii z nahody vyboriv do Verkhovnoi rady Ukrainy (2014 r.) [Appeal of the Ukrainian Council of Churches and religious organizations on the occasion of the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine (2014)] // VRTsiRO. – URL: http://vrciro.org.ua/ua/statements/417-appeal-uccro-elections-parliamentukraine

(Accessed 22.12.2017)

Zaiava Vseukrainskoi Rady Tserkov i relihiinykh orhanizatsii z pryvodu myrnykh initsiatyv Prezydenta Ukrainy (2014 r.) [Statement of the Ukrainian Council of Churches and religious organizations on the peace initiatives of the President of Ukraine (2014)] // VRTsiRO. – URL: http://vrciro.org.ua/ua/statements/401-uccro-statement-about-peaceful-initiatives-ofpresident (Accessed 22.12.2017)

Vseukrainska Rada Tserkov opratsovuie zakonodavchi initsiatyvy v sferi osvity ta svobody sovisti (2013 r.) [All-Ukrainian Council of Churches is considering legislative initiatives in the sphere of education and freedom of conscience (2013)] // VRTsiRO. – URL: http://vrciro.org.ua/ua/events/207-vseukrayinska-rada-cerkov-opracovue-zakonodavchi-iniciatyvy-v-sferiosvity-ta (Accessed 22.12.2017)

Konstytutsiia Ukrainy. [The Constitution Of Ukraine] – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 22.12.2017)

Povernennia bohoslovia do vitchyznianoho osvitnoho ta naukovoho prostoru bude oznachaty vstanovlennia istorychnoi spravedlyvosti. Dopovid rektora KDAiS, keruiuchoho spravamy UPTs, mytropolyta Boryspilskoho i Brovarskoho Antoniia (2013 r.) [To return theology to its domestic educational and scientific space would mean the establishment of historical justice. The report of the rector of ktha & s, Chancellor of the UOC Metropolitan of Boryspil and Brovarsky Anthony (2013)] // Pravoslaviie v Ukraini. – URL: http://orthodoxy.org.ua/data/povernennyateologiyi-v-naukoviy-ta-osvitniy-prostir-ukrayinskiy-vimir.html (Accessed 22.12.2017)

U MON rozpochala robotu Komisiia z derzhavnoho vyznannia dokumentiv pro naukovi stupeni ta vcheni zvannia pro vyshchu dukhovnu osvitu [MES has begun work the Commission on state recognition of documents on scientific degrees and scientific titles of higher theological education] // MON Ukrainy. – URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/09/08/

zustrich-08-09-2016/ (Accessed 22.12.2017)

Kratz P.G. Academic Theology in Germany // Religion, 2002, 32.2, P. 113–116.

Robbers G. Gosudarstvo i tserkov’ v Germanii [State and Church in Germany] // Gosudarstva i religii v Evropeyskom Soyuze. – M.: Institut Evropy RAN, 2009. – S. 127–148.

Ponkin I. V. Teologicheskiy fakul’tet gosudarstvennogo universiteta: Evropeyskiy opyt pravovogo regulirovaniya [Theological Department of the state University: the European experience of legal regulation]. – M.: Izd-vo PSTGU, 2006. – 212 s.

Badevan-Godme B. Gosudarstvo i tserkov’ vo Frantsii [State and Church in France] // Gosudarstva i religii v Evropeyskom Soyuze. – M.: Institut Evropy RAN, 2009. – S. 593–629.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII [The law of Ukraine «On education» of 01.07.2014 № 1556-VII] // Informatsiino-analitychno portal pro vyshchu osvitu v Ukraini i za kordonom. – URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu (Accessed 22.12.2017)

Hrushevskyi M. Kulturno-natsionalnyi rukh na Ukraini v XVI–XVII vitsi [St. Culturalnational movement in Ukraine in the XVI–XVII century]. – K.: Druk. «S. V. Kulzhenko» v Kyievi, 1912. –248 s.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 lypnia 2014 r. № 677-r Pro sluzhbu viiskovoho dukhovenstva (kapelansku sluzhbu) u Zbroinykh Sylakh, Natsionalnii hvardii ta Derzhavnii prykordonnii sluzhbi [The Cabinet of Ministers of Ukraine of 2 July 2014 No. 677-p On the service of chaplains (chaplain service) in the Armed Forces, National guard and State border service]. – URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/677-2014-%D1%80 (Accessed 22.12.2017)

Rada u spravakh dushpastyrskoi opiky. Personalnyi sklad [Council on pastoral care. The personal composition]. – URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/radau-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/rada-u-spravah-dushpastirskoiopiki/ (Accessed 22.12.2017)


Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2017-12-03