ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЕНДОГЕННИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ ТРАНЗИТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

  • Pavlo H. Petrov Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0001-9124-1763
Ключові слова: громадянське суспільство, демократія, транзитивна демократія, імідж, політичні інститути, зовнішня політика

Анотація

У статті досліджується інститут громадянського суспільства як один з ендогенних чинників формування зовнішньополітичного іміджу транзитивної демократії. Здійснюється ґрунтовний аналіз наукової дефініції «громадянське суспільство». Досліджуються особливості його функціонального становлення в рамках демократичного транзиту, складові елементи громадянського суспільства. Виокремлюються інструменти збільшення ефективності реалізацій функцій громадянського суспільства в транзитивних демократіях, тим самим виступаючи ендогенним чинником іміджеформування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Pavlo H. Petrov, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Посилання

Balutska, L. Yavyshche artefaktu u traktuvanni hromadskoi dumky. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku. 2012. Vyp. 24. S. 32-37.

Bykovets, V. Lobizm u systemi predstavnytstva interesiv. Politychnyi menedzhment. 2006. № 5. S. 44-52.

Vasylchenko O. Hromadska dumka i suspilni nastroi: vidminnosti ta spilni rysy. Relihiia ta sotsium. 2011. № 1. S. 198-205.

Dmytrenko, O. Hromadska dumka yak chynnyk demokratyzatsii politychnoi systemy Ukrainy Zhurnal PERSONA. 2007. № 4. URL: http://www.personal.in.ua/article .php?ida=475.

Dmytrenko, O. Hromadska dumka: istoriia i suchasnist. Politychnyi menedzhment. 2004. № 2. S. 101-108.

Kiosse, L.M. Hromadska dumka yak skladova lehitymnoi politychnoi vlady. Aktualni problemy polityky: zb. nauk. pr. 2015. Vyp. 56. S. 227-233.

Kliuchnykova, D. Yu. Zmina roli hromadskoi dumky v protsesi transformatsii suspilstva. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Filosofiia, Politolohiia. 2007 . № 84-86. S. 52-55.

Kokorska, O.I. Lehitymnist vlady ta dovira v suspilstvi, shcho transformuietsia: teoretyko-metodolohichni problemy. Naukovi zapysky: Politychni nauky. 2004. Tom 31. S. 37-42.

Kuian, I.A. Narodna initsiatyva yak zasib zabezpechennia lehitymnosti derzhavnoi vlady v Ukraini. Pravova derzhava. 2015. Vyp. 26. S. 202-210.

Lobanova, A.S. Hromadska dumka yak vyiav suspilnoi svidomosti: ukrainskyi vymir. Rozvytok suspilnoi svidomosti i problemy natsionalnoi identyfikatsii: materialy mizhvuzivskoi naukovo-metodychnoi konferentsii. Kryvyi Rih : Vydav. tsentr KNU, 2014. S. 63-72.

Petrov, P.H. Politychna modernizatsiia: sutnist ta protses realizatsii. Znanstvena misel journal. 2017. № 10. Vol. 1. P. 84-86.

Petrunko, O.V. Konsoliduvalnyi potentsial hromadskoi dumky: strukturna, dynamichna ta funktsionalna skladovi. Problemy politychnoi psykholohii ta yii rol u stanovlenni hromadianyna Ukrainskoi derzhavy. 2013. Vyp. 14. S. 12-22

Podlievskyi, S. Vzaiemovplyv politychnoi vlady ta hromadskoi dumky v konteksti transformatsii suspilstva. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22: Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin. Zb. naukovykh prats. 2009. Vyp. 1. S. 97-101.

Slobodianiuk, A.V., Sidenko U. V. Hromadska dumka yak sotsialnyi instrument politychnoho rezhymu. XLVI Naukovo-tekhnichna konferentsiia Instytutu sotsialno-humanitarnykh nauk, 15-17 bereznia 2017 r. Vinnytsia: VNTU, 2017. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/ view/2334/1740.

Slobodianiuk, A.V. Rol hromadskoi dumky v protsesi demokratyzatsii vlady (istoryko-sotsiolohichnyi aspekt). Visnyk Kyivskoho. natsionalnoho. universytetu im. T. Shevchenka. Seriia: Sotsiolohiia. Psykholohiia. Pedahohika. 2001. Vyp. 10. S. 17-20.

Stefanchuk, U. Zmist poniattia «hromadska dumka»: osnovni pidkhody do vyznachennia ta rozuminnia. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku: zb. nauk. pr. 2007. Vyp. 19. S. 143-147.

Tsokur, Ye. Shliakhy ta metody zabezpechennia lehitymnosti politychnoi vlady. Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei. 2007. Vyp.10. S.107-116.

Shatun, V.T. Kontsept hromadskoi dumky, osoblyvosti yii formuvannia, identyfikatsii ta interpretatsii. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Seriia: Politolohiia. 2012. T. 204. Vyp. 192. S. 52-56.


Переглядів анотації: 184
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2019-12-25