Освітній вимір соціальної інженерії

Ключові слова: освіта, освітній простір, людиновимірність, соціальна інженерія, суспільство знань, інформаційне суспільство.

Анотація

Філософсько-освітній аналіз, соціально-технологічний аспект сучасної освіти, її здатність виступати у ролі соціальної інженерії дозволяє уникнути надмірної соціологізації та політизації цього процесу його культурно-антропологічне та педагогічне підґрунтя. Гуманізація соціальних і політичних замовлень, які адресуються освіті, у контрфактичних реаліях суспільства знань перетворюються на домінуючу стратегію соціальної інженерії, що дозволяє перенести нормативний ідеал освіченості з нормативної у функціональну і прагматичну площину, що релятивізує цей ідеал.
Ключові слова: освіта, освітній простір, людиновимірність, соціальна інженерія, суспільство знань, інформаційне суспільство.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Batalov E`. L. O knige E`. Tofflera «Tret`yavolna». SShA – e`konomika, politika, ideologiya. 1982. #7. S. 85.

Zgurovskij M. Put` k obshhestvu, osnovannomu na znaniyakh. [E`lektronny`j resurs]. Rezhim dostupa: http://www.zn.ua/3000/3300/52340.

K obshhestvam znaniya: Vsemirny`j doklad YuNESKO 2005. [E`lektronny`j resurs]. Rezhim dostupa: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf.

Karpyuk O. A. Faktori formuvannya ta rozvitku rinku osvi`tni`kh poslug. Ekonomi`ka. Upravli`nnya. I`nnovaczi`yi: Elektronne naukove fakhove vidannya Zhitomirs`kogo derzhavnogo uni`versitetu i`m. I`. Franka [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http//www. nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2009_1/09koarop.pdf.

Kodzhaspirova G. M., Kodzhaspirov A. Yu. Pedagogicheskij slovar`: [dlya stud. vy`ssh. i sred. ped. ucheb. zavedenij]. M.: Izdatel`skij czentr «Akademiya», 2003. 176 s.

Lapin K. A. Razvitie obrazovatel`nogo prostranstva na territorii stran SNG i Blizhnego Zarubezh`ya (The Development of Educational Space in the Cis and Abroad) / K. A. Lapin [Elektronnij resurs]. Rezhim dostupu: http://vestnik.kuzspa.ru/articles/143/.

Mezhdunarodnaya vy`stavochno-yarmarochnaya i kongressnaya deyatel`nost` [E`lektronny`j resurs]. Rezhim dostupa: http://dic. edu. ru/information/russian_federation/1368.

Novaya filosofskaya e`ncziklopediya: [v 4 t.]; In-t filosofii RAN, Nacz. obshh.-nauchn. fond; Nauchno-red. sovet: pred. V. S. Stepin, zamestiteli pred.: A. A. Gusejnov, G. Yu. Semigin, uch. sekr. A. P. Ogurczov. M.: My`sl`, 2010. 692 s.

Novejshij filosofskij slovar`: [3-e izd., ispravl.]. Mn.: Knizhny`j Dom, 2003. 1280s.

Psikhologi`chnij slovnik / Za red. V. I`. Vojtka. K.: Vishha shkola, 1982. 216 s.

Rakitov A. I. Informacziya, nauka, tekhnologiya v global`nikh istoricheskikh izmereniyakh. M.: INION RAN, Czentr ISTINA, 1998. 104 s.

Fi`czula M. M. Pedagogi`ka: [navchal`nij posi`bnik dlya studenti`v vishhikh navchal`nikh zakladi`v osvi`ti]. K.: «Akademi`ya», 2001. 528 s.

Waldenfels B. Schattenrisse der Moral. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 2006. 354s.


Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2020-07-10