Етика публікацій

Редакційна колегія і головний редактор наукового журналу «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» дотримуються прийнятих міжнародним співтовариством принципів етики публікації, відображених, зокрема, в рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій - Committee on Publication Ethics (COPE), Кодексі етики наукових публікацій, а також враховують досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Щоб уникнути недобросовісної практики в публікаційній діяльності (плагіат, виклад недостовірних відомостей та ін.), в цілях забезпечення високої якості наукових публікацій, визнання громадськістю отриманих автором наукових результатів, кожен член редакційної ради, автор, рецензент, видавець, а також установи, що беруть участь у видавничому процесі, зобов'язані дотримуватися етичних стандартів, норм і правил та вживати усі розумні заходи для запобігання їх порушень. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання і унеможливленню неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Редакція залишає за собою право відхилити публікацію статті у разі порушення вказаних нижче правил.

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за обнародування авторських творів, що накладає необхідність дотримання наступних засадничих принципів :
- При ухваленні рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і науковою значущістю даної роботи.
- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального положення або політичних поглядів авторів.
- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати усі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів :

- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноважень від редакції.
- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
- Рецензент, який вважає, що він не володіє достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад, у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакторові з проханням виключити його з процесу рецензування цього рукопису.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що вимагає дотримання наступних принципів :

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов'язковою вказівкою автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразовування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
- Необхідно визнавати вклад усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
- Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений до іншого журналу і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
- Співавторами статті мають бути вказані усі особи, що внесли істотний вклад в проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, що не брали участь у дослідженні.
- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її публікації, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу.

Конфлікт інтересів

Щоб уникнути випадків порушення етики публікації слід виключити конфлікт інтересів усіх сторін, що беруть участь в процесі публікації статті. Конфлікт інтересів виникає у тому випадку, якщо у автора, рецензента або члена редакційної колегії є фінансові, наукові або особисті взаємовідносини, які можуть вплинути на їх дії. Такі взаємовідносини називають подвійними зобов'язаннями, конкуруючими інтересами або конкуруючими лояльностями.

В цілях запобігання конфлікту інтересів і відповідно до прийнятих етичних норм журналу на кожну із сторін покладаються наступні обов'язки.

Редактор зобов'язаний:

- передати статтю для розгляду іншому членові редколегії за наявності у спочатку призначеного рецензента конфлікту інтересів з автором представленої статті;
- просити у всіх учасників процесу публікації статті інформацію про можливість виникнення конкуруючих інтересів;
- приймати рішення про публікацію інформації, вказаної в листі автора, що стосується конфлікту наукових і /або фінансових інтересів, якщо вона не є конфіденційною і може вплинути на оцінку опублікованої роботи читачем або науковим співтовариством;
- забезпечити публікацію поправок, якщо інформація про конфлікт інтересів була отримана після публікації статті.

Автор зобов'язаний:

- перерахувати в супровідному листі відомі і потенційні джерела конфлікту інтересів;
- вказати місце своєї роботи і джерело фінансування дослідження;
- якщо конфлікт інтересів відсутній - чітко прописати це в супровідному листі.

Рецензент зобов'язаний:

- повідомити головного редактора про наявність конфлікту інтересів (подвійних зобов'язань, конкуруючих інтересів) і відмовитися від експертизи статті.

У разі конфлікту інтересів публікацій редакція керується політикою Publishing Ethics Resource Kit (PERK)

Порушення етики публікації

При виникненні ситуації, пов'язаної з порушенням етики публікації з боку редактора, автора або рецензента, потрібне обов'язкове розслідування. Це поширюється як на опубліковані, так і неопубліковані матеріали. Редакційна рада зобов'язана вимагати роз'яснення, без залучення осіб, які можуть мати конфлікт інтересів з однією із сторін.

Редакція журналу «Філософія та політологія в контексті сучасної культури»  захищає репутацію авторів і уважно відноситься до усіх випадків виявлення плагіату в статтях. В цілях забезпечення об'єктивності редакція ретельно досліджує кожен випадок і розглядає аргументи усіх зацікавлених сторін.

Перш ніж робити подальші дії, редакційна рада прагне отримати максимально точну інформацію у авторів спірної публікації або власників авторських прав і вивчає її. Рішення редакції неупереджене, об'єктивне і не залежить від третіх осіб.

Редакційна колегія «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» залишає за собою право не реагувати на звинувачення в плагіаті, якщо обвинувач надає недостовірну персональну інформацію, або діє в неетичній чи загрозливій формі. Редакція не зобов'язана виносити на обговорення випадки можливого плагіату з особами, що не мають до нього прямого відношення.