Філософія та політологія в контексті сучасної культури https://fip.dp.ua/index.php/FIP Філософія та політологія в контексті сучасної культури Oles Honchar Dnipro National University uk-UA Філософія та політологія в контексті сучасної культури 2663-0265 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОСТІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ ЛЮДИНИ https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1083 <p>Розглядається сутнісні прояви фундаментальних світоглядних, екзистенційних і аксіологічних зрушень, що відбуваються на рівні індивідуальної і суспільної свідомості щодо уявлень людини про себе, сенс і цілі свого життя, ціннісні пріоритети на сучасному етапі внаслідок соціокультурних трансформацій. Також аналізуються їх можливі наслідки в контексті подальшого розвитку людства.</p> Viktoriia Vershyna ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-17 2022-01-17 13 2 18 25 10.15421/352120 ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1082 <p>Дослідження присвячено розгляду ідеологізації як засобу зовнішньої політики Північної Кореї. Методологічною призмою дослідження слугує технологічний підхід. Автор доводить, що ідеологізація в Північній Кореї відіграє фундаментальну роль, визначаючи культуру, пропаганду, політику, суспільну свідомість та поведінку північних корейців. Технологія ідеологізації слугує матрицею для здійснення інших технологій зовнішньої політики КНДР, включаючи в себе керівні принципи, інтереси та цінності, практична реалізація яких на міжнародній арені покладається на інші технології. За рахунок використання технології ідеологізації реалізується духовне та ідейно-ціннісне управління зовнішньополітичними кадрами Північної Кореї, визначаються та реалізуються стратегічні напрями політики КНДР на міжнародній арені. Технологія ідеологізації включає до себе такі механізми, як чучхе та сонгун. Чучхе стверджує опору на власні сили, а сонгун – визначальну роль армії в функціонуванні держави. Архітектоніку технології ідеологізації багато в чому визначають принципи партизанської свідомості, до яких належать особлива увага до військового блоку та проблем безпеки, непримиренність по відношенню до зрадників, культ внутрішньої єдності та зневага до формальних бюрократичних ритуалів, оцінка людини за особистими якостями, орієнтація на власні сили та максимальне використання місцевих ресурсів, консервація традиційних моделей управління, неприйняття чужого впливу, виховання невисокої планки потреб та звички задовольнятися малим. Технологія ідеологізації як фундаментальний інструмент зовнішньої політики Північної Кореї включає розвиток ядерного арсеналу як передумови створення системи миру та безпеки. Це передбачається таким механізмом технології ідеологізації як пенчжин. Пенчжин є паралельною стратегією КНДР, що передбачає економічне зростання з одночасним нарощуванням ядерної зброї.</p> Ihor Ihorovych Yukhymenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-17 2022-01-17 13 2 145 153 10.15421/352135 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ У ГОРИЗОНТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1064 <p>Розглядаються філософсько-педагогічні проблеми філософії культури. Мета роботи – артикуляція певних змістовних й методологічних аспектів філософії культури у межах науково-дослідницького проекту філософської майстерні. Надана стисла розмітка філософської майстерні, як комунікативної науково-дослідної лабораторії. Окреслені умови комунікативного повороту у викладанні філософії культури (подолання пасивності сприйняття учбового матеріалу, вихід за межі лекційно-семінарської форми, пріоритет методологічної складової над інформативною, співпраця викладача та студентів тощо). Показані механізми, через які типологія культури стає основою розвитку навичок й вмінь з дескрипції та пояснення. З’ясовані особливості методологічної організації праці у межах онтології культури, як основи розвитку навичок й вмінь за аналітики та герменевтики текстів. Показано, що компаративістика у власній методологічній спрямованості базується на ідеє діалогу культур, являє собою інтегративну частину курсу, яка синкретично поєднує типологічну та онтологічну проблематику культури.</p> Serhii Victorovych Shevtsov ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-25 2021-12-25 13 2 3 10 10.15421/352118 ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1066 <p>У статті наведено аргументи щодо важливості функціонування закладів позашкільної освіти в умовах сучасних трансформацій. Головна увага зосереджена на нормативно-правовому аспекті роботи закладів позашкільної освіти: проаналізовано основні зміни у їх юридичному статусі, охарактеризовано основні документи, що визначають їхнє становище сьогодні. На основі чотирирівневої систематизації нормативно-правового забезпечення розглянуто процес управління закладами позашкільної освіти, виявлено основні здобутки та проблеми у даному контексті.</p> Iryna Tymkiv ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-25 2021-12-25 13 2 11 17 10.15421/352119 АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1067 <p>У статті досліджуються тенденції розвитку міжпарламентської взаємодії України та ЄС для формування демократичної держави з метою підвищення ефективності діяльності парламенту як одного із важливих структурних елементів забезпечення ефективного функціонування суспільства в сучасних умовах. Проаналізовано міжпарламентську взаємодію України та ЄЄ, яка базується на діяльності Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, Комітету парламентської асоціації Україна-ЄС, Комітету з питань інтеграції України до ЄС, Верховної Ради України та Європейського парламенту, які забезпечують дотримання законодавства для розвитку сучасного парламентаризму в Україні та забезпечення інституційної та процедурної європеїзації українського парламентаризму. Встановлено, що у період з 1998 по 2014 рік європейські та українські законодавці проводили засідання Комітету парламентського співробітництва загалом 16 раз, які дали можливість сторонам підвести підсумки співпраці між Україною та ЄС, визначити пріоритети співпраці найближчим часом, обговорити розвиток подій в Україні та ЄС та узгодити актуальні міжнародні проблеми. Визначено, що з початку діяльності Комітету парламентської асоціації до 2021 року було проведено 11 засідань, щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, ситуації з безпекою на Сході України та щодо процесу реалізації реформ в ключових сферах України (реформування судової та виборчої систем, забезпечення процесу децентралізації, реформування державного управління та подолання корупції в країні). Встановлено, що законопроектна робота Комітету з питань інтеграції України до ЄС полягає в аналізі тих законопроектів, що належать до сфери, яка регулюється актами права ЄС та Угодою про асоціацію; складанні висновків, щодо відповідності цих законопроектів європейському праву та положенням Угоди про асоціацію; перевірці інших нормативно-правових актів та проектів законів України на їх відповідність acquis ЄС, для того щоб недопустити ратифікацію законодавчих актів, які суперечать законодавству ЄС та Угоді про асоціацію.</p> Oleksandr Vasilyevich Aliksiychuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-25 2021-12-25 13 2 26 34 10.15421/352121 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ГРОМАДЯНСЬКА СВІДОМІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1068 <p>Розглядається дефініція «громадянське суспільство», надається історичне підґрунтя поняття. Представляється взаємозв’язок і взаємодія «громадянського суспільства» і «держави». Розкриваються три особливості «громадянського суспільства», а саме: 1) наявність центрів соціальної влади, 2) незалежність цих «центрів», 3) почуття громадянської відповідальності, цивілізована поведінка і активна громадянська позиція.<br>Досліджуються соціальні функції громадянського суспільства: захищає приватні сфери життя від необґрунтовано жорсткої регламентації з боку держави та інших політичних структур; сприяє здійсненню реальних прав і свобод громадян; забезпечує їхній доступ до участі в державних і суспільних справах.<br>Розглядається поняття «громадянська свідомість», надається історичний екскурс введення поняття в науковий обіг. Досліджуються три диференційовані типи громадянської свідомості: активний тип, «адаптанти», індиферентні в політиці.</p> Natalia Isaeva (Yatsenko) ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-25 2021-12-25 13 2 35 41 10.15421/352122 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ВИБОРЧА ІНЖЕНЕРІЯ» В ДИСКУРСІ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ НАУК https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1069 <p>Досліджено сутність поняття «виборча інженерія» та зв’язок і співвідношення даного поняття зі спорідненими політологічними поняттями. Зокрема розглянуто зв’язок досліджуваного поняття з такими поняттями як «інженерія», «соціальна інженерія», «політична інженерія», «юридична інженерія», «виборчі правопорушення», «зловживання владними повноваженнями», «політичні технології», «виборчі технології», «організація та управління виборчим процесом», «наукові дослідження виборчої сфери». Зроблено висновок, що поняття «виборча інженерія» має право на окреме існування і охоплює легальну (тобто таку, що здійснюється в рамках закону) діяльність зі встановлення або зміни закріплених у законодавстві правил організації та проведення виборів (які регламентують модель виборчої системи та особливості організації виборчого процесу). Будь-які аспекти виборчої сфери на напрями діяльності в виборчій сфері, що виходять із вже встановлених виборчих правил та параметрів виборчої сфери або не передбачають зміни існуючих виборчих правил, до виборчої інженерії не належать.</p> Yuriy Nikolenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-25 2021-12-25 13 2 42 48 10.15421/352123 СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1071 <p>У роботі детально досліджується синергетичний підхід та аспекти розвитку міждержавних відносин як динамічної міжнародної системи на основі синергетики як головного інструменту політичних досліджень. Розглядаються проблеми нестабільності та нестійкості двосторонніх міжнародних відносин, їх стан біфуркації та ймовірні сценарії їх розвитку. Особлива увага приділяється характеристикам розвитку синергетики як міждисциплінарного наукового напряму, що дозволяє прогнозувати вектори майбутніх станів міждержавних відносин.&nbsp;</p> Kateryna Ruslanivna Barbashyna ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-25 2021-12-25 13 2 49 55 10.15421/353224 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНО-ЕСТОНСЬКИХ ВІДНОСИН У 1991 - 2021 РР. https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1072 <p>Актуальність обраної тематики обумовлена важливістю поглиблення та подальшого розвитку двостороннього співробітництва між Естонією та нашою державою у таких сферах як політика, економіка, освіта, наука та культура. Естонська республіка має однакове радянське минуле з Україною й так само як й наша держава виборола собі незалежність від радянського ярма у кінці ХХ ст. це стало ключовою передумовою складання між двома державами дружніх дипломатичних відносин, які підтверджені чисельними двосторонніми договорами про співробітництво у суспільно-політичній, соціально-економічній, культурній та в інших сферах. <br>Метою дослідження є&nbsp;дослідження особливостей становлення та подальшого розвитку україно-естонських відносин з 1991 року до 2021 року.<br>Естонія є надійний партнер та союзник України. <br>Естонія та Україна підписали 72 двосторонні угоди про співпрацю та дружбу.<br>Ключовими напрямками співпраці між Естонією й Україною є: сприяння зміцненню демократії; розвиток торгівельних зв’язків; запровадження електронного урядування та належного врядування; розвиток цифровізації, кібербезпеки в нашій державі; підтримка бізнес-середовища; підвищення якості освіти; гуманітарна та військова допомога Україні.<br>Естонія сприяє вступу України в НАТО та до Європейського Союзу. <br>З метою підтримки демократичного розвитку в Україні Естонія підписала ряд двосторонніх договорів із іншими державами.<br>Поглиблення тісної співпраці між Естонією й Україною та врахування естонського досвіду у сфері електронного урядування дозволило реалізувати в нашій країні проекти «Держава в смартфоні» та Trembita. Запровадження цих проектів в нашій державі сприяли прискоренню процесу впровадження електронних послуг; подоланню негативних проявів корупції при наданні публічних послуг; створенню умов для розвитку належного врядування. </p> Alexander Sergeevich Belousov Vitaliy Vitaliyovych Gaitan Inna Borysivna Kryvdina ##submission.copyrightStatement## 2021-12-25 2021-12-25 13 2 56 65 10.15421/352125 ЕКСПЛАНАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕОРІЇ КОНСТРУКТИВІЗМУ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ НЕЛІНІЙНОСТІ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ https://fip.dp.ua/index.php/FIP/article/view/1073 <p>Автори досліджують конструктивізм з позиції його експланації процесів, що відбуваються у відносинах між країнами і з’ясовують можливості його практичного застосування у зовнішніх відносинах, зокрема України. Головною метою дослідження є: виявлення дійсних і потенційних можливостей теорії конструктивізму з інтерпретації змістовної динаміки сучасної міжнародної системи і відносин між її суб’єктами. Застосування класичних філософських і постнекласичних методів: діалектичного, структурно-системного та методологічні установки конструктивізму були використані у дослідженні проблеми. Новизна роботи в розкритті дослідницького потенціалу конструктивізму на сучасному етапі в добу поєднання кризових конфліктогенних чинників функціонування світової системи. На основі структурних елементів теорії конструктивізму – ідентичності, інтересів, ідей та дій стаття розкриває методологію побудови зовнішньополітичних рішень, на прикладі США, а також в реаліях України. Національна стратегія енергетичної безпеки потребує гнучкого реагування на нові виклики з позиції конструктивізму. Висновки вказують на умову, за якої інтерес може виникнути. Це можливо тоді, коли позиціонування країни та її образ конгруентні, до того ж, вони привабливі для зарубіжного партнера. Мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб сформувати потрібний для міжнародних відносин образ, в якому позиціонування та інтереси гармонічно поєднані. Отже, з позиції конструктивізму ми можемо створити нову реальність, якщо переконаємо світову спільноту у своїй привабливості і заручимося підтримкою міжнародного співтовариства. </p> Ihor Ishchenko Olena Bashkeieva ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-25 2021-12-25 13 2 66 74 10.15421/352126