Рецензування статей

Рецензування (експертна оцінка) рукописів наукових статей здійснюється з метою підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» та для відбору відповідних та найцінніших наукових праць.

Журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» використовує подвійне сліпе експертне рецензування, тобто:
            - рецензент не знає особисту інформацію про автора / авторів;
            - автор / автори не знають особисті дані про рецензента.

Рукописи наукових статей, поданих редакції, проходять первинний контроль щодо повноти та правильності їх реєстрації та дотримання вимог до рукописів, викладених на сайті.
Первинний експертний огляд наукової статті проводить головний редактор або заступник головного редактора.
Далі головний редактор (заступник головного редактора) обирає для рецензування статті рецензента: зі складу членів редакційної колегії, який курирує відповідний науковий напрямок (внутрішній рецензент), або з кола вітчизняних та зарубіжних науковців, що займаються даною науковою проблематикою (зовнішній рецензент).

Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) обираються з кола відомих фахівців з проблематики поданого рукопису та повинні мати опубліковані праці в даній галузі досліджень (бажано протягом останніх 5 років).

Редколегія рекомендує використовувати розроблену стандартну форму огляду, яку можна переглянути на веб-сайті журналу.

В процесі рецензування рецензенти оцінюють якість роботи і повинні звернути увагу на:

 • актуальність наукової проблеми, поставленої в статті;
 • відповідність стилю та оформлення статті встановленим нормам;
 • відповідність назви та анотації змісту статті;
 • чіткість, логічність, послідовність викладу матеріалу в статті;
 • вмотивованість структурних складників тексту, ілюстративного матеріалу та додатків;
 • достовірність, обґрунтованість та переконливість висновків;
 • достатня кількість використаних джерел та їх відповідність змісту;
 • дотримання авторами правил наукової етики, правильність посилань на літературні джерела;
 • якість оформлення рисунків (при наявності).

Текст наукової статті обов’язково повинен мати наступні елементи:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 6. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Термін підготовки рецензії рецензентом - від 4 до 8 тижнів.

Після експертизи наукової статті рецензент обирає рішення:
        - рекомендувати статтю для публікації;
        - рекомендувати статтю для її публікації після роботи автора над урахуванням висловлених зауважень та побажань;
       - не рекомендувати статтю для публікації.

У разі прийняття негативного рішення необхідно зазначити обґрунтування.
Наукові статті, що не отримали первинного позитивного рішення, після роботи над урахуванням зауважень рецензента можуть надсилатися для подальшого розгляду.
Рецензент надсилає виконаний огляд до редакції електронною поштою у формі скан-копії. Редакція надсилає авторам копії відгуків (без даних, що можуть розкрити особистість рецензента) або мотивовану відмову редакції від публікації цього рукопису.

 Періодичність публікації

Статті журналу збираються у випуски з власними сторінками змісту і публікуються окремим випуском двічі на рік.