Структурне розташування елементів статті

Іван Іванович Іванов
Доктор філософських наук, доцент кафедри філософії,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49000, Україна
Ivan Ivanovych Ivanov
Doctor of Philosophy, Associate Professor of Philosophy,
Oles Honchar Dnipro National University
Gagarina ave., 72, Dnipro, 49000, Ukraine

                                                                      E-mail:      , ORCID ID:

УДК 13 +122

                                                                            НАЗВА СТАТТІ
                                                                                 Анотація

Розглядаються проблеми   … Досліджується ….

Ключові слова:

                                                                                Аrticle title
                                                                                 Abstract

The article discusses

Key words:

                                                                    Название статьи
                                                                         Аннотация

Поднимаются вопросы ….

Ключевые слова:

 

Постановка проблеми.

Метою дослідження є

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

                                                            Бібліографічні посилання

Бондаренко, О. (2008). Українська ментальність в розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект. Гуманітарний вісник ЗДІА, 32 (Філософія).

                                                                             References

Bondarenko, O. (2008). Ukrainska mentalnist v rozmaitti natsionalnykh mentalnykh formoutvoren y arkhetypiv: istoryko-kulturnyi aspekt [Ukrainian mentality in the diversity of national mental formations and archetypes: historical and cultural aspect]. Humanitarian Bulletin of ZDIA, 32 (Philosophy). (in Ukrainian)